Ден на физиката. Честит 29-и март! СУ, 2018

Денят на физиката и 120-годишнината от създаването на българското Физико-математическо дружество бяха тържествено отбелязани в Аулата на Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Честването беше открито от председателя на Съюза на физиците в България академик Александър Петров, а сред гостите бяха зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов и директорът на дирекция “Наука” към МОН Милена Дамянова.
По време на тържественото отбелязване на юбилея бе прочетен поздравителен адрес от президента на Републиката Румен Радев, от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, от ректора на СУ проф. Анастас Герджиков и други.

проф. д-р Кун Ленартс е „доктор хонорис кауза“ на СУ„Св. Климент Охридски“


Председателят на Съда на Европейския съюз проф. д-р Кун Ленартс бе удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването е на Юридическия факултет. Проф. Ленартс е световно признат юрист в областта на европейското право и сравнителното конституционно право.

Кратка биография на проф. Кун Ленартс:
Роден е през 1954 г. Барон на Кралство Белгия. Изучава право в Университета на Намюр и Университета на Льовен, Белгия, както и в Харвардския университет, където получава магистърски степени по право и публична администрация.
Защитава докторска степен по право в Университета на Льовен с дисертация, посветена на сравнителноправно изследване на европейското и американското конституционно право и юриспруденцията на Съда на Европейските общности и Върховния съд на САЩ. Бързо получава международно признание след публикуването й. Кун Ленартс е назначен за професор в Юридическия факултет на Университета на Льовен, Белгия, а скоро след това създава Института по европейско право, който е в основата на изготвянето и публикуването на някои от водещите учебници по институционно и процесуално право на ЕС.
Бил е също професор в Колежа на Европа в Брюж и гост-професор в Харвардското юридическо училище. Харесван от студенти и преподаватели, той е чест гост-преподавател в множество университети по света. Има редица публикации по въпросите на институционното и материалното право на ЕС, както и по сравнителноправни въпроси.

Публичната дискусия „Бъдещето на труда – WORK 4.0“


Публичната дискусия „Бъдещето на труда – WORK 4.0“ се проведе в Ректората на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Събитието бе организирано от КНСБ и Софийския университет. Участие в дискусията взеха президентът на КНСБ Пламен Димитров, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и ректорът на Алма Матер проф. Анастас Герджиков. На експертно ниво КНСБ бе представен и от доц. Лиляна Вълчева от Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ и Любослав Костов, икономически анализатор към синдикалния Институт за изследвания. Сред присъстващите бяха университетски и училищни преподаватели, студенти и журналисти.

Проф. Анастас Герджиков откри събитието, изразявайки радостта си, че Алма матер отново е домакин на публично обсъждане на една актуална и остро наболяла обществена тема, каквато е бъдещето на труда в дигиталния свят.

Представяне на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ , СУ, 20 Март 2018

Премиерата на книгата „Медиатизираното измерение на външната политика“ се състоя в Конферентната зала на Софийския университет. Нейни автори са проф. д-р Мария Нейкова и гл. ас. д-р Ралица Ковачева от Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основната цел на изследователите е да покажат медийния образ на българския външнополитически дневен ред на базата на анализ на политически твърдения, направени по време на предизборната кампания през 2017 г. в трите най-гледани телевизии в България – обществената БНТ и частните Би Ти Ви и НОВА. Резултатите от изследването извеждат най-дискутираните теми, позициите на политическите сили и техните аргументи, отношението им към основни външнополитически актьори, откроявани заплахи пред националната сигурност и пр.

Резултатите от проучването са разгледани в по-широкия контекст на представянето на външната политика на България в публичното пространство. На тази основа авторите дават своя отговор на въпроса има ли политически и партиен консенсус в подкрепа на външната политика на България.

Изследването е проведено по проект, финансиран от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Pitch.me: Студенти от Стопанския факултет представят своите проекти – 20 март 2018

Запознайте се с нашите млади иноватори и предприемачи – те ще ви
представят своите планове за нови услуги във факултета, дигитални
иновации в съществуващи и новостартиращи компании, а вие ще ги оцените
и ще изберете най-вдъхновяващата идея, която да получи подкрепа.
Студентите са работили по идеите си като част от курсови работи по
предмети от учебната програма във факултета.

Целта на събитието е да сближи университета с бизнеса и да стимулира
новаторското мислене. Ще обявим и уникална възможност, която предлага
Стопански факултет на своите студенти в подкрепа на предприемачеството
им. В края на тази вълнуваща среща ще се съберем в приятелската
атмосфера на нашите споделени пространства, за да обменим ценен опит и
да създадем нови партньорства.

Започна изпълнението на проект „Наследство БГ“

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент 4 „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е в максимален размер до 29 785 549.49 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 70 месеца, считано 28 февруари 2018 година (датата на сключване на договора).

Водеща организация за реализиране на дейностите по проекта е Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който ще партнира с още единадесет образователни и научни организации:

Технически университет – София (ТУ),

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ),

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА),

Национален институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ),

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ),

Институт за изследване на изкуствата при БАН (ИИИзк),

Институт за литература при БАН (ИЛ),

Кирило-методиевски научен център при БАН (КМНЦ),

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН (ИБЦТ),

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ) и

Регионален исторически музей – София (РИМ).

Основна цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктурата за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативните индустрии (Център за върхови постижения „Наследство БГ“). Очакваният резултат е създаване на условия за разработване на съвременни технологии и развитие на пазарно-ориентирани научни изследвания, които да допринесат за: преодоляване изоставането на страната ни спрямо водещите научни центрове на европейско и световно ниво; интегриране на български научни организации в европейското изследователско пространство; изграждане на устойчиви партньорства с водещи европейски университети и институти; засилване на връзката „наука–бизнес“.

logo-bg-1

В изпълнение на планираните дейности по проекта започва изграждането на разпределена научноизследователска система с мрежова свързаност между отделните модули, с алтернативни комуникационни канали, със съвременни условия за научни изследвания и развойна дейност, с принос за икономиката, социалната сфера и околната среда чрез разпространение и трансфер на знания. Материалната инфраструктура на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ ще е разположена на десет различни места в столицата (в сгради на Софийския университет, сграда на УАСГ, сгради на ИЕФЕМ, ИЛ, ИИИзк, КМНЦ, НБКМ и др.). Ще бъде изградена и специфична техническата и технологичната инфраструктура, базирана на модерен Център за данни „Наследство БГ“ (Data-Center), Интеграционен портал „Наследство БГ“ и множество специализирани лаборатории.

Планирано е изграждането на специализирани звена, като Централна научно-изследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство, Централна научно-изследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство, Лаборатория „Виртуална история на българската литература“, Лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“, Дигитален архивен център за движимо културно наследство, Лаборатория „Дигитален етнографски музей“, Лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство, Лаборатория за консервация и реставрация на книжовни паметници, Национална образователна телевизия и др.

След изграждане на новата инфраструктура на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ в нея ще работят учени според специализацията си, но в интегрирани екипи за интердисциплинарни изследвания и практики. Интердисциплинарната научна дейност, базирана на модерен научноизследователски комплекс, ще е насочена към фундаментални, приложни и експериментални изследвания, а също така и към развойна дейност. Екипите ще положат усилия и за установяване на контакти със сходни европейски екипи за съвместни дейности и участие в конкурси за финансиране на проекти.

Обекти на българското културно наследство ще бъдат изследвани, обработени, описани и каталогизирани в специализираните лаборатории. Образци на културното наследство ще бъдат проучвани и относно потенциал за социални, икономически и екологични ефекти на регионално, национално и местно ниво. Резултатите ще са пряко приложими в практиката, свързана с жизнения цикъл на процесите в науката, образованието, социалната сфера, бизнеса. Реален принос се очаква от формирането на корпуси от нови знания или значително подобрени знания, разработването на приложни продукти и електронни услуги.

До резултатите от дейността на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ ще бъде осигурен достъп чрез онлайн портал (текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност и пр.), а разработените продукти и услуги (на няколко езика) ще бъдат разпространявани сред училища, читалища, сдружения на различни общности в България и чужбина. Те ще бъдат достъпни и за бизнеса, за последваща употреба в креативните и рекреативните индустрии.

За връзка с екипа по проекта: project@nasledstvo.uni-sofia.bg