Проект „ Международен младежки аудио-визуален продуцентски център”

Идеята на проекта „Международен младежки аудио-визуален продуцентски център” е да насърчава  мултикултурното общуване и социалната  интеграция на младите хора от цял свят чрез новата дигитална комуникация, както и чрез неформално образование да ги учи как да отразяват своя живот, локалните и глобални проблеми в света.

Основната цел на този център е да стимулира участието на младите хора в демократичните процеси в техните общества, като им даде възможност за свободна реализация на  позиции  и знания в телевизионни предавания и   видео-мрежа за споделяне на идеи, ценности, социални каузи,  житейски сюжети, професионални търсения, под егидата на ЮНЕСКО.Публичният достъп на младите хора  до медиите и видео-обмена в интернет среда, независимо от тяхната религиозна, етническа, културна и социално-политическа ориентация, ще даде   шанс те  да поставят в публичното пространство значими  проблеми, взаимно да се опознават и да създават свят без граници и предразсъдъци.Продукцията на този център –  телевизионни предавания, документални филми, мултимедийни и арт-спектакли ще осигури нови възможности за младежка професионална и гражданска активност, ще повиши познанията  по граждански права и възможностите  за участие в демократичното управление на глобални процеси в образованието, културата и комуникацията.Младежкият продуцентски център ще развие онлайн -платформа за обмен на  медийни и видео- съдържания, ще постави началото на интерактивна младежка  тв мрежа, като включи всички съществуващи добри практики в това отношение. Така ще се създадат качествени поддържащи системи за социален и творчески диалог, за представяне на значими младежки дейности, ще се насърчи и гражданската активност на младите хора, толерантността и взаимното разбирателство.Проектът „ Международен младежки аудио-визуален продуцентски център” , София – Париж, се базира върху част от проблемите на младежите, които са и приоритети за световните организации, но в същото време са характерни за България като част от Европейския съюз. Проектът ще представи уникалната гледна точка на българските младежи за глобалния свят в съответствие с програмата  “Националните младежки политики” на ЮНЕСКО. В съответствие на политиката на ЮНЕСКО към младите, проектът ще подпомага творчески идеи за създаване на една  уникална визия към света.Проектът ще търси и реализира нестандартни идеи от младите хора и няма да налага шаблони. Всички инициативи на проекта ще са свързани с националните приоритети на България и ще се включват участници от всички слоеве на обществото.Също като при другите младежки проекти на ООН и ЮНЕСКО, ще се подпомага търсенето на ролята на младите в глобалните промени през 21 век и в икономическото развитие и технологичните иновации .Проектът „ Международен младежки аудио-визуален продуцентски център” е отворен за участие на млади хора, има  ясна цел и визия за  утрешния свят,  имат координираща роля и твърда посока и е дългосрочен инструмент за изпълнение на целта. Някои от приоритетните  младежки  въпроси за ЮНЕСКО, които засягат  този проект са  „Образованието” , “Пълноправното участие в обществото на младите и  взимането на решения”, „ Културната и икономическа глобализация и връзките между културите”, „ Информационни и комуникационни технологии и промените в младежките култури” и „Връзките между различните генерации и промените в съотношението на възрастите”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.