1-ва част, Дискусионно студио Алма матер ” Финансиране на образованието” 2015

ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ
Перспективата на развитие на съвременното образование е необходимо да се разглежда в контекста на многостепенната международна интеграция, която може да се наблюдава от края на ХХ век.

Голяма част от специалистите подчертават особената роля на знанията и подчертават днешното общество като ‘’икономика на знанието’’. Именно знанията и образованието, в голяма степен определят икономическия потенциал на държавата, нейното положение в световното разделение на труда и световната икономика. За отраслите, които произвеждат знания за непосредственните нужди на икономиката и производството (наука и образование), вече отдавна е прието да се говори като за ‘’индустрия от знания’’, а отскоро образованието се разглежда и като отрасъл на икономиката. Това е така, защото от това до каква степен е развита една нация, зависи това до каква степен ще се развие икономиката на държавата. Ако за финансирането на дейност, като образование не се предоставят необходимите средства, то може да се каже, че не се предоставят средства за развитие на икономиката. Само една образована нация може да се конкурира на пазара на труда. От качеството на образованието зависи цялата система на социално – икономическите отношения. По – високото образование в общия случай означава по – висок интелектуален потенциал на човешките ресурси, като цяло. За отделния човек това означава повече знания и умения.
Във възгледите за образованието се изказват много гледни точки. Важното е в тази ситуация да не се допускат крайности в съжденията, да не се използват старите стереотипи на високомерен образователен егоцентризъм, от една страна, и от безсмисления технократически подход – от друга страна. Необходима е балансиранност във възгледите и рационална оценка на ситуацията. Това е особенно необходимо при определяне на образованието като отрасъл от икономиката. Икономическото развитие на всяка страна при съвременните условия все повече ще зависи от знанията и уменията на работната сила с висша квалификация. Най – бързо се увеличават потребностите от кадри с висше образование в областите на съвременните индустриални, информационни и комуникационни технологии и в сектора на услугите. Тези обстоятелства изискват формирането и провеждането на адекватна държавна политика във висшето образование.
За подготвяне на висококачествени и квалифицирани специалсти са необходими систематични и значителни инвестиции в образованието. Образованието е обществено благо, от което се нуждае всеки индивид, за да може да се развива нормално в едно общество. Постигане на стабилен икономически ръст е един от водещите фактори за повишаване на жизненния стандарт в страната. Основа за последващо повишаване на производителността на труда и увеличаване значението на икономиката, днес е невъзможно без наличие на образована и висококвалифицирана работна ръка. Така че може да се направи извод, че финансирането на тази сфера от икономиката играе важна роля за цялата нация, за важността пред други държави и за ролята и в световната икономика.

Leave a Reply

Your email address will not be published.