2-ра част, Дискусионно студио Алма матер ” Финансиране на образованието” 2015

БЛАГАТА ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО

За да може да се разбере какви блага ‘’произвежда’’ образованието, е необходимо да се изясни, що е благо?


Благото е предмет или услуга, която задоволява човешките потребности. Съществуват обществени блага, материални блага, частни блага и други. Нека да разгледаме към кой вид благо се отнася образованието. Образованието може да се причисли към публичното благо. Образованието е благо, което облагодетелства множество потребители (на практика всички). От гледна точка, на това какво публично благо е образованието, чисто или смесено, то може да се каже, че средното образование е чисто публично благо, т.е. на лице са два критерия при получаването му: желание и възможности (талант). По отношение на висшето образование, то тук вече налице са три необходими критерия: желание, талант и възможност за плащане. При наличие на тези три критерия може да се констатира, че висшето образование, е смесено публично благо. Смесено е по причина, че тук освен средствата, които внася държавата има плащания и от страна на потребителя, в размер на такса за обучението. Доколкото може да се индивидуализира потреблението на услуги, при заплащането на тяхната стойност или цена участват и непосредствените им ползватели или потребители.

Конституционното право на гражданите е да получат образование, от основно до висше и по този начин не само да осигуряват собствено си израстване и всестранно развитие, но и да повишат общо – културното ниво на общността, в която живеят.

Способните, образованитe и подготвените граждани са основният капитал на обществото. Следователно образованието е същностната основа за изразяване и култивиране на личността, нейната подготовка за работа и осигуряване на средства за задоволяване на потребностите. Само образованият човек може да бъде творец, съзнателен и активен фактор за развитие на обществото.Съгласно тази концепция образованието не е въпрос само на индивида, на гражданина, а е от интерес и потребност за цялата общност.
През последните години образованието се утвърди като една от
темите с най – голямо обществено значение. В съзнанието на повечето български граждани то се оформи като национален приоритет. Все повече преобладава мнението за необходимостта от предефиниране на целите на българското образование, в частност на училищното и висшето образование. С оглед новите изисквания на динамичната глобална икономика и предизвикателствата на високо конкурентния пазар на труда в рамките на Европейския съюз се споделя и разбирането, че днес само една образована нация може да бъде богата и просперираща.

Leave a Reply

Your email address will not be published.