Магистърска програма „Конферентен превод”, ФКНФ, СУ 2017

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА- КОНФЕРЕНТЕН ПРЕВОД
Програмата се подпомага от ГД „Устни преводи“ на Европейската комисия и ГД „Устен превод и организиране на конференции” на Европейския парламент. В обучението участват щатни устни преводачи от институциите на ЕС (педагогически асистенции). На всички изпити участват устни преводачи от ЕК. Програмата завършва с полагане на държавен изпит с участието на представители на ЕК и ЕП.
Провеждат се „майсторски класове“ с помощта на акредитирани конферентни преводачи (ACIs) към институциите на ЕС. В занятията гостуват утвърдени български и чуждестранни устни преводачи и експерти от различни области на обществения живот. Съвместно с Европейския парламент се осъществяват виртуални обучения по консекутивен превод чрез видеоконферентна връзка.
Подготвят се конферентни преводачи за нуждите на институциите на ЕС, а също и за местния пазар.

Прием
Приемният изпит се провежда в две части, първата от които се състои в писмен превод на обществено-политически текстове от чужд (английски, френски, немски или испански език) на български език и от български език на чужд (френски, английски, немски или испански език). Успешно издържалите писмения изпит (с успех най-малко много добър 4.50) се допускат до устен изпит.
Устният изпит се състои от консекутивен превод без записки в двете посоки (от и към чуждия език) на речи с дължина от около 3 минути. Задава се въпрос, свързан с актуалните политически събития или с европейските институции.
В изпитната комисия участва и представител на Генерална дирекция “Устни преводи” на Европейската комисия.
Допълнителни условия за прием:
Среден успех от курса на обучение и от бакалавърските държавни изпити най-малко: много добър 4.50 (важи както за филологически, така и за други специалности).

Приетите в Mагистърската програма студенти, желаещи да преминат обучение по устен превод от втори (пасивен) чужд език към български, полагат допълнителен изпит за удостоверяване на необходимото ниво на владеене.

ИЗУЧАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ

Консекутивен превод
Синхронен превод
Разработване на глосар
Езикова култура
Европейско право
Европейски институции
Дипломатически семинар
Учебни посещения в европейските институции и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published.