Юбилейна конференция на Факултет по педагогика, 2017 година

На 10 май 2017 г. в аулата на Софийския университет се проведе Национална кръгла маса с международно участие „Пътища на професионализма в социалната работа”. Мероприятието е посветено на 20-годишнината от създаването на специалност Социална работа и 10-годишнината от създаването на катедра „Социална работа”. Събитието беше реализирано с финансовата подкрепа на Университетски фонд „Научни изследвания”.
Гости на кръглата маса бяха настоящи и бивши преподаватели от Факултета по педагогика и от други факултети на СУ, ръководители на катедри и преподаватели от други университети, които подготвят студенти в специалност Социални дейности, ръководители и специалисти от базовите организации, с които факултетът си сътрудничи за практическото обучение на студентите по социална работа. Специални гости на кръглата маса бяха проф. Стивън Шардлоу от Университета в Кийл, Англия, г-жа Офелия Кънева – председател на Държавната агенциа за закрила на детето, г-жа Албена Атанасова – зам. кмет на Столична община, ръководители и експерти от Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и Агенцията по заетостта.

Leave a Reply

Your email address will not be published.