Европейският форум “Университети – бизнес”

 
The University-Business Forum is part of the European Commission initiative to support closer and better cooperation between higher education and business in the EU. Established in 2008, the University Business Forum provides a unique platform for stakeholders from academia and the business sector for sharing experience and good practices, for mutual learning and inspiration. The UB Forum events have generated many new ideas, some of which have resulted in European policy initiatives, as the Knowledge Alliances under Erasmus+ and HEInnovate, a self-assessment tool developed in cooperation with the OCED for higher education institutions to assess and develop their innovative and entrepreneurial potential.

The Thematic University-Business Forum ‘University – Business Cooperation – A Partnership for Modernisation and Growth’ . The event is organised in partnership with the Bulgarian Ministry of Education and Science and the Bulgarian Industrial Association and is part of the framework of the Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. The event looks at the specificities and priorities of the country and the region.

Европейският форум “Университети – бизнес” е инициатива на Европейската комисия за създаване на засилено сътрудничество между висшите училища и индустрията в Европа. Основан през 2008 г., форумът е уникална платформа за заинтересованите страни от академичната сфера и бизнес сектора да обменят опит и добри практики. Той е създател на много нови идеи, част от които доведоха до европейски политически инициативи, като Knowledge Alliences в рамките на „Еразмус +” и HEInnovate – инструмент за самооценка, разработен в сътрудничество с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за оценка и поощряване на предприемаческия потенциал на висшите училища.
Фокусът на тазгодишния форум е “Сътрудничеството между университетите и бизнеса – партньорство за модернизация и растеж”. Събитието се организира в партньорство с Министерството на образованието и науката и Българската стопанска камара и е част от рамката на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Събитието разглежда особеностите и приоритетите на страната и региона.

Leave a Reply

Your email address will not be published.