ВЛЕЗ В ЧАС: СВЕТЛИНА / JOIN THE CLUB: SUNSHINE

ВЛЕЗ В ЧАС: СВЕТЛИНА
Когато чуем думата „учител“ в съзнанието ни веднага проблясва строгият, а понякога забавен образ на преподавателя, обграден от цветя и весело подскачащи ученици в „бълбукащата“ от звуци класната стая. Не така стои положението, ако добавим и прилагателното „ресурсен“. За „ресурсните учители“ и децата със „специални образователни потребности“ (СОП) не се говори публично и се знае много малко. Ето защо екипът на телевизия Алма Матер не се поколеба и навлезе дълбоко в света и работата на тези малко „по-различни“ ученици и учители. Но в какво се изразява тази „различност“? За какво се борят тези учители, какви са особеностите на професията и образованието от тяхната перспектива? Какви са предизвикателствата, които децата със СОП и техните педагози се налага да преодоляват всеки ден? И най-вече – как бихме могли да преодолеем бариерите в общуването и собствените си стереотипи, така че всеки един ученик да бъде приет такъв какъвто е, без да потъва в мрак „светлината“, която извира от сърцето и душата му.


Филмът нямаше да се случи без подкрепата на специалистите от „Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование“ гр. Враца и „Център за развитие на човешките ресурси“. Специална благодарност и към професионалистите, които взеха директно участие в епизода – Калина Христова, Илияна Милушева, Илияна Киркова и Владимир Гарвански. Посвещаваме филма на прекрасната Елица Стефанова, която разтопи обектива на камерата ни с красивите усмивки и мелодии, с които ни дари по време на снимките.

С участието на: Калина Христова, Илияна Киркова, Илияна Милушева, Владимир Гарвански и Елица Стефанова

Режисьор: Петър Вълчев
Сценарист: Деян Петров
Оператор: Петър Вълчев
Монтаж: Невелин Вълчев
Звукова обработка: Веселин Зографов
Продуцент: Светлана Божилова

Телевизия: БНТ 2 и БНТ Свят
Дата на излъчване: 3 Декември 2017

AMTV 2017

Music:
http://freemusicarchive.org/

JOIN THE CLUB: SUNSHINE
Whenever we hear the word “teacher” our mind brings to life the strict and, sometimes, funny face of the teacher, surrounded by flowers and happy pupils in the busy classroom. The situation is a bit different when we add the word “resource”. We hear very little for the “resource teachers” and for the children with “special educational needs”. Almost no one talks about them in public. This is the reason why TV Alma Mater decided to dive in the work of these “a little bit different” teachers and students. But why are they so “different”? What are these teachers fighting for, what is different in their job and in the educational system from their point of view? What are the challenges that the children with special needs and their teachers face every day? Mostly – how we could overcome the barrier in socilising and our own stereotypes so each student can be accepted for what they are, without crashing the light that bursts from their souls and hearts, into the darkness.
This movie wouldn’t have been possible without the support of the experts from “Regional Center for Supporting the process of inclusive education”, Vratsa, Bulgaria and “Center for Human Resourse Development”.
The team of AMTV would like to express their special gratitude to all professionals who participated in this episode – Kalina Hristova, Iliyana Milusheva, Iliyana Kirova and Vladimir Garvansky. This movie is dedicated to the amazing Elitsa Stefanova, who filled our hearts with joy during the filming. Entirely grateful for all beautiful melodies and smiles she gave us during our meeting.

Featuring: Kalina Hristova, Iliyana Kirkova, Iliyana Milusheva, Vladimir Garvanski and Elitsa Stefanova

Director: Peter Vulchev
Script: Deyan Petrov
Cinematographer: Peter Vulchev
Edit: Nevelin Vulchev
Sound mix: Vesselin Zografov
Producer: Svetlana Bozhilova

TV: BNT 2 и BNT World
Date of broadcast: 3 December 2017

AMTV 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.