„Има много начини да се справиш с насилието“, 2017, www.alliancedv.org


http://www.alliancedv.org
Сдружение „Алианс за защита от насилие, основано на пола”, в партньорство с Областен Ромски съюз, гр. Бургас, под супервизията (Програмен оператор) на Министерството на вътрешните работи изпълнява проект по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 под мотото „Има много начини да се справиш с насилието“.

Проектът „Има много начини да се справиш с насилието“ е по Мярка 5 „Кампании за повишаване на информираността и чувствителността”, Програма BG 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак“, Норвежки финансов механизъм 2009-2014, на обща стойност 55 454 евро.

Основната му цел е повишаване чувствителността на обществото, включително ромската общност по проблемите на домашното насилие и насилието, основано на полаИнициативата си поставя следните задачи:

– Информиране на обществото като цяло, вкл. и ромската ощност в 10 населени места в страната за проблема домашно насилие и полово основано насилие и възможностите на подкрепа и защита

– Установяване на нагласите към проблема домашно насилие и насилие основано на пола в обществото, вкл. сред ромска общност

– Промяна на нагласите към домашно насилие и полово основано насилие, чрез тренинги и обучения в 10 града в страната

– Повишаване на информираността сред уязвимите групи и ромската общност за възможностите за защита от полово основано насилие

– Повишване капацитета на организации и институции за разпознаване на домашното насилие и насилие основано на пола.

За постигането на максимална ефективност, проектът „Има много начини да се справиш с насилието“ се обръща към няколко различни целеви групи: жени и момичета, пострадали от домашно насилие и/ или полово основано насилие или живеещи в рискова среда с приоритет на ромската общност в десет града в България (София, Перник, Бургас, Варна, Русе, Хасково, Димитровград, Силистра, Плевен, Русе, Търговище);местната власт, местни неправителствени организации, както и централна изпълнителна и законодателна власт; медии (местни и национални печатни, електронни и интернет медии); обществеността като, в т.ч. и младежката аудитория – ученици от 5 училища – 50 души на възраст 12-18 години;

Очакваните ползи от реализирането на проекта са да допринесе за повишаване на знанията и чувствителността по проблема насилие, основано на пола, като по този начин ще подпомогне постигането на поставените в Националната програма за превенция и защита от домашното насилие основни цели.

Проектът е и отговор на потребностите на жени и момичета от ромската общност да получат защита и конкретни услуги в случаи на преживяно насилие, основано на пола. Проблемът, свързан с търсенето на защита от страна на преживелите насилие, основано на пола, ромски жени и момичета не само изисква активно участие на неправителствени организации, но и усъвършенстване на законодателството и приемане на всеобхватни мерки за защита срещу всички форми на насилие, основано на пола, като изнасилване и сексуално насилие, домашно насилие, сексуален тормоз, преследване, насилствени бракове, генитално осакатяване.

Такава защита изисква Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и защита срещу насилието срещу жени и домашното насилие, т. нар. Истанбулска конвенция, която влезе в сила на 1 август 2014 г. За съжаление България все още не е подписала Конвенцията и е една от малкото страни, които не са изразили политически ангажимент за присъединяването си към Конвенцията.

Проектът ще създаде условия и за изпълнението на Заключителните препоръки на Комитета за премахване на дискриминацията срещу жените към ООН за България, където се обръща специално внимание на повишаване на „съзнанието на жените за техните права”.

Има много начини да се справим с насилието. Избираме градивния подход и приемствеността и очакваме да ни подкрепите!

Leave a Reply

Your email address will not be published.