ВЛЕЗ В ЧАС: НА ДОБРА ВОЛЯ / JOIN THE CLUB: THE VOLUNTEERING JOURNEY

ВЛЕЗ В ЧАС: НА ДОБРА ВОЛЯ
Как човек се решава да последва „добрата“ „воля“ и да се посвети на кауза? Какво е да бъдеш доброволец? Какво е по силите ти да промениш и сътвориш и какво доброволчеството може да промени в теб? Не можем да отговорим на тези въпроси сами. Продължаваме да питаме без да спираме да вървим.

Няма как да продължим без да навлезем дълбоко в света на „доброволеца“ и „доброволчеството“. Гмуркаме се смело, но и малко предпазливо в света на Кати и Шами. Две млади жени от Африка, които са взели смело решение – те оставят назад удобствата на досегашния си живот и решават да станат доброволци в България. Ще се превърнем в част от приключението им. Ще разберем какви са техните търсения и какво преживяват по време на престоя им в България. Любопитни сме за това как очакванията им са се променили с времето и по какъв начин мисия „доброволец“ изменя живота им. Ще се опитаме да разберем и почувстваме какъв е смисълът да си доброволец и как той се отразява в арт проектите, с които са се захванали в България? По време на пътешествието ще получим и още подкрепа от приятели. Във полето на доброволчеството, но от по-различен ъгъл ще ни въведат Пепа Пенева от организацията-домакин (Оpen Space Foundation), която приема Шами и Кати в България и Светлозар Даскалов от Европейската доброволческа служба (EVS), благодарение на чиято програма България бива посещавана от стотици чуждестранни доброволци всяка година.

С участието на: Пепа Пенева, Светозар Даскалов, Шами и Кати

Режисьор: Петър Вълчев
Сценарист: Деян Петров
Оператор: Петър Вълчев
Монтаж: Невелин Вълчев
Звукова обработка: Веселин Зографов
Продуцент: Светлана Божилова

Телевизия: БНТ 2 и БНТ Свят
Дата на излъчване: 29 Октомври 2017

AMTV 2017

Music:
http://freemusicarchive.org/

JOIN THE CLUB: THE VOLUNTEERING JOURNEY
How does one decide to follow the good will and be devoted to a cause? What does it mean to be a volunteer? What can you do? What are you so passionate to change? What can the volunteering change in you? We cannot answer these questions on our own. We continue to strive for an answer and never stop moving. We cannot continue unless we dive in the deep and vivid world of the “volunteer” and “volunteering”. We dive bravely, but also a little bit cautiously into the world of Cate and Sham. Two young women from Africa, who made the brave decision – to leave behind the comfortable lifestyle they were living and come to Bulgaria to become volunteers. We will take part in their adventure and try to understand their constant searching. Also, what they are going through while living in Bulgaria and Europe.
We are eager to get a glimpse of how their expectations have changed in time and how their mission to be “volunteers” changes their lives. We will also try to understand and feel what it means to be a volunteer and how their choice reflects the art projects they are running in Bulgaria.
During our journey we will receive a lot of support from other friends too. We will get to see a different side of volunteering from Pepa Peneva – our host from Open Space Foundation, who welcomed Sham and Cate to Bulgaria. We will also meet Svetlozar Daskalov from Erasmus. Thanks to our programs from the Center of HR development, Bulgaria is being visited by hundreds of foreign volunteers every year.

Featuring: Pepa Peneva, Svetozar Daskalov, Shami and Kati

Director: Peter Vulchev
Script: Deyan Petrov
Cinematographer: Peter Vulchev
Edit: Nevelin Vulchev
Sound mix: Vesselin Zografov
Producer: Svetlana Bozhilova

Television: BNT 2 и BNT
Date of broadcast: 29 October 2017
AMTV 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.